top of page
kaitlyn-baker-vZJdYl5JVXY-unsplash.jpg

UrbanBlog

קבוצת המחקר עוסקת בעיר ובסביבה הבנויה. מוקדי העניין שלנו רחבים וכוללים את תהליכי התכנון, השכונתיות והדיור, וגם את נקודת המבט האישית והקהילתית של החיים בעיר. הבסיס לכל הוא ראיית העיר כמערכת מורכבת, דינמית מאד, אדפטיבית במהותה; כזו, שהסדר החברתי והמרחבי שלה נמצא בשינוי תמידי ובאינטרקציה עם השחקנים הרבים הפועלים בה.

הבלוג הוקם מתוך הרצון להנגיש את הידע הנצבר בקרב החוקרים לציבור הרחב ולקהילות ידע שונות. אנו מאמינים כי שיתוף ידע ויצירת שיח תכנוני משתף יאפשר שינוי תודעתי, חברתי ותכנוני.

 

הבלוג עוסק במחקרים שוטפים הנערכים במעבדת המחקר, נושאי אקטואליה תכנוניים בוערים, ובהגות מהחיים העירוניים היום-יומיים. אנו מזמינים את קהל הקוראים להיות שותפים פעילים הן בתגובות והן בכתיבה בבלוג.

Planning and Urban Dynamics, Nurit Alfasi's Lab, Ben-Gurion University of the Negev
orange logo.jpg

Ben-Gurion University

of the Negev

Department of Geography and Enviromental Developement

bottom of page